C#取整,四舍五入取整,有小数加1,有小数去掉小数

Math.Round:四舍五入取整

Math.Ceiling:向上取整,有小数加1

Math.Floor:向下取整,舍去小数

以下是调用

Math.Round(4.5)  结果为5

Math.Ceiling(4.1)  结果为5

Math.Floor(4.9) 结果为4

评论