NetBlog主题

WinForm多国语言设置
WinForm技巧

WinForm多国语言设置

4564 0

相关的视频教程 https://www.bilibili.com/video/BV1fK4y1R7EP?share_source=copy_web选择窗体属性,把语言改成需要的语言,然后界面也改成相应的语言之后核心代码在以下public class Language{/// summary/// 设置当前程序的界面语言/// /summary/// param name="lang"…